Boxgraben 99
52064 Aachen
Prof. Dr. med. Wilhelm Berges
Chefarzt Medizinische Klinik
Tel.: 0241/ 4 14 2201
Fax: 0241/ 4 14 2215
http://www.darmzentrum-aachen.de

Prof. Dr. med. Reinhard Kasperk
Chefarzt Chirurgische Klinik
Tel.: 0241/ 4 14 2241
Fax: 0241/ 4 14 2287

Luisenhospital Aachen Darmklinik Boxgraben 99 52064 Aachen